Školní obrazy a jejich vývoj

Školní obrazy, někdy laicky nazývány školní plakáty, byly nejen učební pomůckou k výuce různých předmětů před érou výpočetní techniky, ale i výzdobou školních interiérů a prostředkem k estetické výchově dětí. K nalezení jejich počátků se musíme vydat zpět do 19. století.

V první polovině 19. století ještě školní obraz neměl jeho typickou formu, využívaly se obrázky menších formátů svázané do atlasů, nevhodné pro hromadné vyučování. Ve druhé polovině ke vzniku a rozšíření plakátů pomohly mezinárodní výstavy učebních pomůcek, například v Londýně v roce 1862, nebo ve Vídni v roce 1873.

Na vývoji českých školních obrazů se podepsaly dějiny země samotné, můžeme jej zjednodušeně rozdělit do tří období – období od vzniku školních obrazů po první světovou válku, tedy za Rakousko-Uherska; období mezi válkami, První republika; a v neposlední řadě období vlády komunistické strany až po postupný útlum vydávání s nástupem informačních technologií.

Na rozšíření školních obrazů v Rakousku-Uhersku mělo velký vliv vydání školního a vyučovacího řádu v roce 1870. Ten uváděl, že každá škola má být vybavena pomůckami ku potřebě učitelů a žáků, školní obrazy jsou zde uvedeny jako součást povinné výbavy. Vydávání školních obrazů bylo komplikované. Každý školní obraz musel být schválen ministerstvem vyučování Rakouska-Uherska. Takto schválen mohl být až vydaný obraz. A v neposlední řadě byl vydavatel povinnen pokrýt potřebu celé země, případně i ostatních zemí Rakouska-Uherska. Vydavatelé byli proto opatrní a nejčastěji šáhli po obrazech rakouského původu, které již byly schváleny, a pouze je opatřili českými popisky.

Originální české školní obrazy vznikaly v době Rakouska-Uherska ojediněle. Jejich tématika byla převážně česká historie a zeměpis.

Konec 19. století je pro školní obraz důležitý i z pohledu jeho funkce. V Evropě vzniká hnutí za uměleckou výchovu a pod jeho vlivem je od školních obrazů požadováno plnit kromě funkce informativní a umělecké také funkci výzdoby školních zdí a funkci estetické výchovy dětí.

V období První republiky se projevily ihned od počátku snahy o vydání původních českých školních obrazů. Svou roli sehrálo Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva českoslovanského v Praze, když v roce 1920 byl výsledkem porad úmysl vydat tři řady školních obrazů – z oblasti zoologie, prvouky a vlastivědy a z dějepisu. Vznikly tak legendární série z nadšení po vzniku První republiky, na kterých se podíleli významné osobnosti a neméně významných osobností díky nim bylo objeveno. Tyto série doplnily i další úspěšné projekty a taktéž zahraniční školní obrazy s českými popisky.

Po skončení Druhé světové války započala obnova poničených škloních sbírek. Mezi lety 1945 a 1948 byly ještě dokončeny některé série započaté za První republiky. S nástupem komunismu přišlo znárodnění vydavatelství a sloučení pod Státní nakladatelství učebnic, později Státní pedagogické nakladatelství. Ve vydávání dostaly přednost školní obrazy s tématikou vhodnou pro potřeby režimu, jako např. husitsví, reformace, třídní boj, osvobození, dělnické hnutí.

V roce 1995 zanikl národní podnik Komenium, který centrálně zajišťoval výrobu školních pomůcek, tedy i nástěnných obrazů. Vzniklo mnoho samostatných subjektů, zabývajících se vydáváním školních obrazů, z nichž mnohé čelily malým zkušenostem a problémům s kvalitou nově tištěných školních obrazů.

Začátkem nového milénia klesla poptávka škol po tradičních školních didaktických obrazech kvůli přechodu na digitální technologie při výuce. Dnes se jim věnují jen jednotlivá nakladatelství, většina z nich podniká na Moravě.

 

Pokud Vás školní obrazy zajímají, rád bych doporučil nádhernou výstavu obrazů od malíře Zdeňka Buriana v Muzeu Komenského v Přerově, která je k vidění do konce roku 2020. Uvidíte zde jedny z nejkrásnějších originálních českých sérií školních obrazů, které jsou výborně zpracovány a vystaveny k obdivu za symbolických 40 Kč! (více informací: http://www.prerovmuzeum.cz/zamek-prerov/aktuality/archiv-aktualit/zdenek-burian-skolni-vyukove-obrazy)

Chcete pomoct zjistit více informací o určitém školním obraze? Můžete nás kontaktovat, rádi pomůžeme. Doporučujeme stránky http://www.collectiontrade.nl/  Stránka pomůže především zařadit jednotlivé výukové obrazy do série a poskytne informace o autorovi, ilustrátorovi, vydavateli a podobné. S touto stránkou momentálně aktivně spolupracujeme na kategorizaci českých školních obrazů.

 

Na e-shopu naleznete různé školní obrazy, původní české z různých etap vývoje ale i zahraniční. V neposlední řadě můžete zakoupit i nově tištěné repliky školních obrazů vydávané jako interiérové dekorace. Nabízené školní obrazy je možné na požádání dokončit pomocí původních černých dřevěných lišt, případně nových dřevěných lišt mořených do libovolného odstínu.

 

Poděkování: Mgr. Jarmile Klímové za spolupráci při tvorbě obsahu článku a následnou korekturu.

Zdroje: Vzestup a pád českého dějepisného školního obrazu. In: Dějiny ve škole, škola v dějinách. Praha, Pedagogické muzeum J. A. Komenského 2010, s. 61-77.

 

016cc91237935e9d8b805fd2038822153aed6e2866

Školní obraz Třešeň, Státní pedagogické nakladatelství, autorem Dr Albert Pilát, ilustroval Otto Ušák, 1957

 

015486c0546639bba546b91ba28abb6eb53f1e41a7

Školní obraz Vnější stavba těla raka, Komenium, n.p., autorem RNDr. Františka Lelláková, CSc., Ilustroval Vladimír Pechar, 1980

 

 

 

 

Zpět do obchodu